مشاوره سریع

مشاور در این شیوه در حد ساعات محدود شما را راهنمایی میکند، در واقع نقش یک راهنما را ایفا میکند. این مشاوره را به کسبوکارهایی که در مراحل راهاندازی هستند یا میخواهند مشکلات موردی و سطحی شرکت را مانند کاهش فروش، از دست رفتن سهم بازار، سطح پایین آگاهی از برند و... رفع کنند، پیشنهاد میکنیم.

نحوه ارائه خدمات در این شیوه :

روابط عمومی کانون ، رایانامه یا ایمیل ، شبکه های اجتماعی