این شیوه عمیقتر از مشاوره سریع است و برای رفع مشکلات و برنامههای توسعهای کسبوکارها مناسب و اثربخش است.

در این شیوه مشاوره تبلیغات به صورت پروژهای با مشارکت کارفرما ارائه میگردد و مشاور بر اساس شناختی که از مشتریان سازمان دارد، نقش توصیه کننده، برنامهریز و ناظر را بر عهده دارد.

 

مشاوره جامع تبلیغات در چهار فاز به صورت زیر اجرا میشود :

 

فاز اول : تحقیق و پژوهش

تحقیق و پژوهش و ارزیابی اثربخشی تبلیغات سازمان

رصد فعالیت های تبلیغی رقبا و تدوین استراتژی مبارزه تبلیغاتی

 

فاز دوم : طراحی برنامه و کمپین تبلیغاتی

 

تدوین و ارزیابی اهداف تبلیغاتی سازمان

تدوین کمپین های تبلیغاتی

طراحی پیام

طراحی هویت رسانه ای

يكپارچه سازی ابزارهای تبلیغات

طراحی ترکیب رسانه ها (media mix) برای انتقال پیام

 

فاز سوم : پیاده سازی و اجرا با نظارت مشاور

 

پیاده سازی سیستم جامع تبلیغاتی

تشکیل تیم تبلیغات در سازمان

سامان دهی ، سیستم ها ، رسانه ها و فعالیت های تبلیغاتی

تشکیل کمیته تبلیغات سازمان و تنظیم صورت جلسات

شرکت در جلسات اتاق فکر

تشکیل گروه خلاقیت و تولید ایده

نظارت و ارزیابی مجریان و شرکت های تبلیغاتی در تولید و رسانه

ارزیابی رسانه ای

 

فاز چهارم : استخراج میزان و نرخ اثربخشی

 

تعریف و انتخاب سیستم و مدل تحقیقات میدانی

برنامه ریزی و سازماندهی تیم جمع آوری اطلاعات یا پرسشگران

نظارت بر کیفیت عملکرد تیم جمع آوری اطلاعات میدانی

دریافت و ورود اطلاعات اولیه در سیستم نرم افزاری آماری

دریافت نقطه نظرات اساتید حوزه تحقیقات بازار

ترسیم و تهیه گزارشات اولیه و خروجی نرم افزارها

اتاق فکر و هم افزائی با نخبگان و اساتید در راستای نهائی سازی گزارشات

تدوین و تهیه گزارشات نهائی

ارائه گزارشات

 

 

نحوه ارائه خدمت در این شیوه :

ارائه این نوع مشاوره در سه گام برنامه ریزی شده است .

گام نخست : برگزاری جلسه اولیه و آماده سازی Case Study

گام دوم : انعقاد قرارداد فی مابین 

گام سوم : اجرا طبق مدل بیان شده