celebrity

بازار هدف

خدمات مشاوره
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۳
توسعه
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۳

برای شروع تبلیغ ابتدا باید بازار هدف مشتریان را شناسایی کرد که هدف و نیاز مشتری و حتی نیاز و ظرفیت بازار چیست. پس از آن باید رسانه مناسب آن انتخاب شود و فرایند تبلیغ انجام شود و بازخوردی از واکنش مشتریان نسبت به تبلیغ را بگیریم.
یکی از مزایای کانون آگهی و تبلیغات ضمیربازار داشتن نیروهای کارآزموده در شناسایی بازار هدف و دسترسی سریع به آنها است که این امر باعث می شود از اتلاف منابع جلوگیری شود.
همچنین شناسایی بازار هدف شما و استفاده از رسانه مناسب تا بتوانیم کاروکسب شما را توسعه و گسترش بدهیم.