مدل RCLE  

 

Researching – Campaign – Lunching - Effecting

 

 

رصد و تحقیقات بازار و شناسائی نیازها در راستای توسعه و سیاست های شرکت ، عقد قرارداد هکاری فی مابین و آغاز فرآیند تبلیغات و اطلاع رسانی دانش محور

 

 

برنامه های کانون ضمیربازار در چهار بخش اصلی ترسیم و به شکل زیر مطرح گردید :