بازار هدف

 

برای شروع تبلیغ ابتدا باید بازار هدف مشتریان را شناسایی کرد که هدف و نیاز مشتری و حتی نیاز و ظرفیت بازار چیست. پس از آن باید رسانه مناسب آن انتخاب شود و فرایند تبلیغ انجام شود و بازخوردی از واکنش مشتریان نسبت به تبلیغ را بگیریم.

یکی از مزایای شرکتهای تبلیغاتی داشتن نیروهای کارآزموده در شناسایی بازار هدف و دسترسی سریع به آنها است که این امر باعث می شود از اتلاف منابع جلوگیری شود.

یکی از وظایف کانون آگهی و تبلیغاتی ضمیر بازار شناسایی بازار هدف کسبوکار شما و استفاده از رسانه مناسب آنها است تا بتوانید کسبوکارتان را توسعه و گسترش بدهید.