برندینگ

 

برند اعتبار، هویت و نیکنامی را برای فرد، محصول، و یک کسبوکار به همراه میآورد. برندها با تصویری که در ذهن و دل افراد از خود میگذارند، موجودیت مییابند و برای این کار باید یک استراتژی مناسب تبلیغاتی را تدوین کنید. برندها با پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک در ذهن و جان ماندگار میشوند.

امروزه انتخاب و خرید محصولات توسط مشتریان وابستگی زیادی به برند دارد. از این رو شناخت و خلق آن میتواند در جذب و سهم ذهنی مشتری، افزایش فروش و سهم بازار کسبوکارتان مفید است.

کانون آگهی تبلیغات ضمیر بازار بر آن است که بازار هدف را شناسایی کند تا بتواند سهم ذهنی مطلوبی را از آنها نصیب خود کند، تا به برند شما هم گرایش پیدا کنند و هم به آن وفادار بمانند.