مسئولیت اجتماعی

 

"من اعتقاد دارم که زندگی من متعلق به کل جامعه است و تازمانیکه زندگی می‌کنم، وظیفه من است که هر کاری از دستم برمی‌آید برای آن انجام دهم. دوست دارم وقتی می‌میرم همه تلاشم را در جهت بهبود جامعه کرده باشم چون هر چه سخت‌تر تلاش کرده باشم یعنی زندگی بهتری داشته‌ام".                         جورج برنارد شاو

مسئولیت اجتماعی تعهد مستمری است که با هدف اخلاق در کسبوکار همراستا با اهداف سازمانی نیازها و خواستههای جامعه بشری را نیز رفع میکند.

مدیران سازمانها باید به رفاه جامعه در کنار توسعه فعالیتها و اهداف سازمانی خود توجه  کنند و مهمترین وظیفه آنها این است که اهداف سازمانی خود را بر اساس تفکر سازنده با جامعه تدوین کنند.

سازمانها باید با اخلاق و حساسیت نسبت به مسائل اجتماعی، فرهنگی، و محیطی رفتار کنند، این کار تأثیر مثبتی بر کار، پیشرفت و حتی جامعه میگذارد.

کانون آگهی و تبلیغاتی ضمیر بازار نیز در این راستا قصد دارد، در مسیر امور بشردوستانه و اجتماعی گام بردارد و در حد توان از علایق، تواناییها و استعدادهای خود برای کمک به اجتماع استفاده کند.