چرا تبلیغات می کنیم؟

تبلیغات شکلی از ارتباط است که با هدف ترغیب یا تشویق مخاطب برای اقدام به انجام کاری یا ادامه دادن روند قبلی انجام می شود . 

واژه ی ادورتایزینگ Advertising از ریشه ای لاتین و به معنای سوق دادن ذهن به سمت چیزی گرفته شده است .

در بحث تبلیغات ابتدا باید میان دو دسته از تبلیغات تمایز قائل شد ، تبلیغات تجاری که به دنبال افزایش مصرف محصولات و خدمات هستند و در این راه از برندینگ استفاده می کنند و تبلیغات غیرتجاری که با هدف افزایش مصرف کالا صورت نمی گیرد بلکه به دنبال ایجاد علاقه درباره ی موضوع خاصی مثل دین ، سیاست و غیره است .

قدمت تبلیغات بسیار زیاد است ، مصریان از پاپیروس برای ساختن پیام های فروش و پوسترهای دیواری استفاده می کردند . نقاشی های روی دیوار و صخره نیز شکل دیگری از تبلیغات در عهد باستان است که ریشه ی آن به هنر صخره نویسی در 4 هزار سال قبل از میلاد مسیح در هند باز می گردد . گفته می شود که تبلیغات بیرون از خانه و بیلبورد قدیمی ترین شکل تبلیغات هستند .